Disclaimer & Privacyverklaring

Disclaimer

Auteursrecht
Het auteursrecht op al het materiaal op de Vriens Imagineering website (alle paginas vallend binnen het domein www.vriens-imagineering.com) berust bij Vriens Imagineering. Alle rechten van namen en logos berusten bij de respectievelijke eigenaars. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Edwin Vriens informatie (teksten, beelden, geluid en html-codes daaronder begrepen) via electronische en gedrukte media of op welke andere wijze ook, op te slaan en / of te verspreiden.Linken
Linken en refereren naar de Vriens Imagineering website mag wel.Gebruik van deze website
De informatie op deze website is bedoeld ter algemene informatie. De informatie is niet bedoeld als vervanging van enig advies. Indien u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt, doet u dat voor eigen rekening en risico. Ondanks het feit dat Vriens Imagineering zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze website en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Vriens Imagineering niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Vriens Imagineering beheert en onderhoudt deze website vanuit Nederland en staat er daarom niet voor in dat de geboden informatie geschikt is voor gebruik vanuit of in andere landen. Vriens Imagineering kan evenmin garanderen dat de website foutloos of ononderbroken functioneert. Gebruik van deze website dat (I) het gebruik van andere bezoekers stoort, (II) het functioneren van deze website in gevaar kan brengen of (III) de geboden informatie of onderliggende software kan aantasten, is niet toegestaan.Informatie van derden, producten en diensten
Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie, producten en diensten verstrekt door derden. Dergelijke informatie is door Vriens Imagineering niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Vriens Imagineering wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Wanneer u zonder verificatie of nader advies gebruik maakt van de geboden informatie en diensten verstrekt door derden, doet u dit voor eigen rekening en risico.On-line communicatie
Berichten die u stuurt aan Vriens Imagineering per e-mail kunnen onderschept worden of op andere wijze gemanipuleerd worden. Vriens Imagineering adviseert u om geen geheime of anderszins gevoelige informatie per e-mail aan Vriens Imagineering te sturen. Indien u er voor kiest om berichten aan Vriens Imagineering per e-mail te sturen, accepteert u het risico dat deze berichten onderschept of anderszins gemanipuleerd kunnen worden door een derde.Uitsluiting van aansprakelijkheid
Vriens Imagineering aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van deze website. Onder andere aanvaardt Vriens Imagineering geen enkele aansprakelijkheid wat betreft (I) defecten, virussen en andere onvolkomenheden tengevolge van de toegang of het gebruik van deze website, (II) de informatie die op of via deze website ter beschikking wordt gesteld, (III) het onderscheppen, manipuleren of ander oneigenlijk gebruik van informatie die via de website of per e-mail aan Vriens Imagineering wordt gezonden of aan u wordt gezonden, (IV) het verlies van gegevens, (V) downloading of gebruik van software die via deze website beschikbaar wordt gesteld, of (VI) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze website. De uitsluiting van aansprakelijkheid strekt mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Vriens Imagineering.Toepasselijk recht
Deze website en alle op deze website gepubliceerde informatie (inclusief deze disclaimer) zijn in beginsel gericht op het Nederlandse publiek en worden beheerst door Nederlands recht. De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd te oordelen over eventuele geschillen die in verband met deze website en de daarop gepubliceerde informatie ontstaan.Wijzigingen
Vriens Imagineering behoudt zich het recht voor om de informatie op deze website (inclusief de tekst van deze disclaimer) te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling om deze disclaimer geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte geraakt.

Privacyverklaring

Wij respecteren de privacy van bezoekers van de website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.Klikgedrag en bezoekgegevens
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Tevens optimaliseren wij hiermee de werking van de website.
Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.Google Analytics
Wij maken gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief onze AdWords-advertenties bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie, alsook het specifieke privacybeleid van Google Analytics.Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de website aan ons te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.Social Media
Op deze site zijn knoppen opgenomen om pagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken. Leest u de privacyverklaring van o.a. Facebook en van Twitter (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw persoonsgegevens doen die zij met deze code verwerken.Gebruik van cookies
Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Wij gebruiken cookies om uw instellingen en voorkeuren te onthouden. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser, zie bijvoorbeeld deze toelichting door de Consumentenbond voor uitleg.


Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op.Aanpassen privacyverklaring
Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Slogan